geoplugin_countryName; ?>

دانلود آهنگ طفلکی از سیاوش قمیشی

با دانلود و شنیدن آهنگ طفلکی از سیاوش قمیشی از این موزیک لذت ببرید

هم اکنون آهنگ زیبا و قدیمی سیاوش قمیشی به نام طفلکی در کئو موزیک

 

♫♫♫ متن آهنگ طفلکی از سیاوش قمیشی ♫♫♫

 

♫♫♫♫♫♫

ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻲ دل ﺳﭙﺮده

‫ﻳـﻪ ﻧﻔﺮ دﻟﺶ رو ﺑﺮده

‫ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺒﺶ

‫ﺗـﺎﺑـﺤﺎل از ﻏـﻢ ﻧﻤﺮده

‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻪ

‫ﺑـﺎرِ ﺣـﺮف زور زﻳﺎده

‫اون ﻛﺴﻲ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ رو

‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻢ ﻧﺪاده

‫ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻜﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ

‫ﻣﻦ ﺷـﻬﺎﻣـﺘـﻢ زﻳﺎده

‫ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ دﻧﻴﺎ

‫ﻣـﺜـﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ دل ﻧـﺪاده

‫ﻣـﺜﻞ ﭘـﺮواز ﭘـﺮﻧﺪه

‫ﺗﻮی ﻗﻠﺐ آﺳﻤﻮﻧﻬﺎ

‫ﻣﻦ دﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮدم

‫ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻛـﻬﻜـﺸﻮﻧﻬﺎ

‫ﭘﺮ زدم ﻣﻦ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎت

‫ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭘـﺮواز ﻛـﺮدم

‫ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﺗـﺮﺳﻴﺪم و

‫آﻏﺎز ﻛﺮدم

♫♫♫♫♫♫

 

دانلود آهنگ طفلکی از سیاوش قمیشی

 

♫♫♫♫♫♫

ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻲ دل ﺳﭙﺮده

‫ﻳـﻪ ﻧﻔﺮ دﻟﺶ رو ﺑﺮده

‫ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺒﺶ

‫ﺗـﺎﺑـﺤﺎل از ﻏـﻢ ﻧﻤﺮده

‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻪ

‫ﺑـﺎرِ ﺣـﺮف زور زﻳﺎده

‫اون ﻛﺴﻲ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ رو

‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻢ ﻧﺪاده

‫ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻜﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ

‫ﻣﻦ ﺷـﻬﺎﻣـﺘـﻢ زﻳﺎده

‫ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ دﻧﻴﺎ

‫ﻣـﺜـﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ دل ﻧـﺪاده

‫ﻣـﺜﻞ ﭘـﺮواز ﭘـﺮﻧﺪه

‫ﺗﻮی ﻗﻠﺐ آﺳﻤﻮﻧﻬﺎ

‫ﻣﻦ دﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮدم

‫ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻛـﻬﻜـﺸﻮﻧﻬﺎ

‫ﭘﺮ زدم ﻣﻦ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎت

‫ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭘـﺮواز ﻛـﺮدم

‫ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﺗـﺮﺳﻴﺪم و

‫آﻏﺎز ﻛﺮدم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ با کيفيت 320 + کلیک کنید

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.